วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ

กิจกรรมอบรมงานผู้สูงอายุ/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

เตรียมรับคณะนิเทศน์งานควบคุมโรค
 กิจกรรม/คัดกรองและงานเยี่ยมบ้าน/งานอบรม
                    ร่วมกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
กิจกรรมรณรงค์งานมะเร็งปากมดลูก/เต้านม


ภาพกิจกรรม

อสม

ผลงานเด่น/กิจกรรม

กำลังพัฒนา

วิสัยทัศน์/พันธกิจวิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง
   เราจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน โดยองค์รวม   ด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์    คุณภาพการบริการที่ประทับใจ โดยประชาชนมีส่วนร่วม  

พันธกิจ (Mission )
1.     มีภาระกิจในการให้บริการเชิงรุกแก่ชุมชนที่รับผิดชอบ  3 ชุมชนและบริการเชิงรับในศูนย์สุขภาพชุมชนรวมทั้งการบริการต่อเนื่อง

2.     มีภาระกิจในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3.     มีภาระกิจในการศึกษา  วิจัย  ทางด้านสาธารณสุขดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วีดิทัศน์เสริมการประกวดต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 2556 ณ สสอ.ขุขันธ์

 
 วีดิทัศน์เสริมการประกวด
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2556 
นำเสนอ ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ 
วันที่ 3 มิถุนายน  2556  เวลา 15.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


นายสมสนอง  พันธ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง

นางชนากานต์  นามโคตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุชขำนาญงาน

นางกันติชา  บุญล้อม
พยาบาลวิชาชีพนางจันทร์เพ็ญ  แก่นเกษ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขนายสมเกียรติ  ยามใสย์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีบริบูรณ์  
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยวิสัยทัศน์/พันธกิจ

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
 
ลักษณะภูมิประเทศ

         พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ   ลาดเอียงสู่ลำห้วยสำราญ โดยมีลำห้วยสำราญอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านไหลเป็นลำห้วยยาว  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร

อาณาเขตรับผิดชอบ

               ทิศเหนือ              จด          ตำบลกันทรารมย์          อำเภอขุขันธ์


               ทิศใต้                จด           ตำบลตาคง                    อำเภอสังขะ


               ทิศตะวันออก       จด           ตำบลโสน                 อำเภอขุขันธ์


               ทิศตะวันตก          จด          ตำบลตาคง                 อำเภอสังขะ

 
ประชากร
   มีเขตรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 3หมู่บ้าน คือ1.บ้านบ่อทองหมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท จำนวนหลังคาเรือน 142หลังคาเรือนประชากรจำนวน   705      คน2.บ้านสะพานหมู่8ตำบลปราสาท จำนวนหลังคาเรือน 106หลังคาเรือนประชากรจำนวน   606      คน3.บ้านหนองไฮหมู่8ตำบลกันทรารมย์ จำนวนหลังคาเรือน 76หลังคาเรือนประชากรจำนวน   371      คน


 ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ 2540 บนเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน

ด้วยตำบลปราสาท เป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล การคมนาคมยังไม่สะดวก ทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านและอำเภอเป็นทางดินลูกรัง โดยเฉพาะหน้าฝนจะเป็นหลุมเป็นบ่อ ตลอดทั้งปีเมื่อประชากรเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้การเดินทางไปพบแพทย์เป็นไปด้วยความยากลำบาก จนในบางครั้งทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในระหว่างทาง ทั้งที่น่าจะได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที ก่อนที่จะถึงมือแพทย์
  ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ปี 2537 จึงได้เลือกบ้านบ่อทองให้ได้รับงบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยเป็นการ
เร่งด่วน ในสมัยนายบุญสูง จันทร์แดง  เป็นสาธารณสุขอำเภอในสมัยนั้น และได้มอบหมายให้นายวัชรินทร์ เตียนสิงห์ หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านปราสาท ได้ดำเนินการจัดหาที่ดิน สำหรับดำเนินการก่อสร้าง
ปี พ.ศ.2538 ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง ได้แจ้งว่ามีผู้ประสงค์ที่จะบริจาคที่ดิน เพื่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ แก่ชุมชนคือ นางเปลี่ยน พรหมสอน ได้บริจาคที่ดินจำนวน 4 ไร่ โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด
ปี พ.ศ.2539  นางกอ โคษา ได้บริจาคที่ดินที่ติดต่อทางด้านทิศตะวันตกให้อีก จำนวน 2งาน โดยไม่คิดมูลค่า แต่อย่างใด รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 4 งาน 2 ไร่
  ปี พ.ศ. 2540 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีอนามัยที่บ้านบ่อทอง พร้อมด้วยบ้านพักจำนวน 2 หลัง
 
ปี พ.ศ.2541 ในวันที่ 10 มกราคม 2541 ได้เปิดให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน4 หมู่บ้านคือ บ้านสกุลหมู่ 6 บ้านบ่อทองหมู่ 7 บ้านสะพานหมู่ 8 บ้านหนองไฮหมู่ 8 ตำบลกันทรารมย์ และหมู่บ้านใกล้เคียงนอกเขตบริการคือ บ้านห้วยปูนหมู่ 7 บ้านตาคงหมู่ 4 ตำบลตาคง เขตอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

  ปี พ.ศ. 2544 ได้โอนบ้านสกุลให้ไปรับบริการที่สถานีอนามัยบ้านปราสาท  เนื่องจากเป็นความประสงค์ของชาวบ้านเพื่อสะดวกแก่การรับบริการ