วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


นายสมสนอง  พันธ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง

นางชนากานต์  นามโคตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุชขำนาญงาน

นางกันติชา  บุญล้อม
พยาบาลวิชาชีพนางจันทร์เพ็ญ  แก่นเกษ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขนายสมเกียรติ  ยามใสย์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีบริบูรณ์  
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น