วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

วิสัยทัศน์/พันธกิจวิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง
   เราจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน โดยองค์รวม   ด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์    คุณภาพการบริการที่ประทับใจ โดยประชาชนมีส่วนร่วม  

พันธกิจ (Mission )
1.     มีภาระกิจในการให้บริการเชิงรุกแก่ชุมชนที่รับผิดชอบ  3 ชุมชนและบริการเชิงรับในศูนย์สุขภาพชุมชนรวมทั้งการบริการต่อเนื่อง

2.     มีภาระกิจในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3.     มีภาระกิจในการศึกษา  วิจัย  ทางด้านสาธารณสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น