วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ

กิจกรรมอบรมงานผู้สูงอายุ/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

เตรียมรับคณะนิเทศน์งานควบคุมโรค
 กิจกรรม/คัดกรองและงานเยี่ยมบ้าน/งานอบรม
                    ร่วมกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
กิจกรรมรณรงค์งานมะเร็งปากมดลูก/เต้านม


ภาพกิจกรรม

อสม

ผลงานเด่น/กิจกรรม

กำลังพัฒนา

วิสัยทัศน์/พันธกิจวิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง
   เราจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน โดยองค์รวม   ด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์    คุณภาพการบริการที่ประทับใจ โดยประชาชนมีส่วนร่วม  

พันธกิจ (Mission )
1.     มีภาระกิจในการให้บริการเชิงรุกแก่ชุมชนที่รับผิดชอบ  3 ชุมชนและบริการเชิงรับในศูนย์สุขภาพชุมชนรวมทั้งการบริการต่อเนื่อง

2.     มีภาระกิจในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3.     มีภาระกิจในการศึกษา  วิจัย  ทางด้านสาธารณสุขดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น